โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
หมู่ที่ 10 บ้านนาเรียง   ตำบลสามัคคี  อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210
เบอร์โทรศัพท์ -
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลัดดา อารีย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวีรวัฒน์ สิมมาเคน
ครู คศ.3