โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
หมู่ที่ 10 บ้านนาเรียง   ตำบลสามัคคี  อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210
เบอร์โทรศัพท์ -
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมาน ระดาไสย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพีระศักดิ์ เขตผดุง
ครู คศ.3

นายวีรวัฒน์ สิมมาเคน
ครู คศ.3