โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
หมู่ที่ 10 บ้านนาเรียง   ตำบลสามัคคี  อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210
เบอร์โทรศัพท์ -
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายทรงกลด อรุณปรีย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพีระศักดิ์ เขตผดุง
ครู คศ.3