โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
หมู่ที่ 10 บ้านนาเรียง   ตำบลสามัคคี  อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210
เบอร์โทรศัพท์ -
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเสน เบญจมาศ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๐ ม.ค. ๖๖ – ๑๖ ส.ค. ๖๗
ชื่อ-นามสกุล : นายเพ็ง อุดรพิมพ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๖ ส.ค. ๖๗ – ๘ พ.ค. ๖๙
ชื่อ-นามสกุล : นายหนูสิทธ์ ไสยมรรคา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๑ พ.ค. ๖๙ – ๑๘ เม.ย. ๗๐
ชื่อ-นามสกุล : นายสอน จันทเคลิ้ม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๘ เม.ย. ๗๐ – ๓๐ เม.ย. ๐๙
ชื่อ-นามสกุล : นายมนูญ แสนโยธา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๕ มิ.ย. ๐๙ – ๙ พ.ค.๑๐
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมชัย จุทานิตย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒ พ.ค. ๑๐ – ๑ ต.ค. ๑๖
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมี เยาวไสย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๘ ต.ค. ๑๖ – ๒๑ ก.ย. ๒๑
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมี เยาวไสย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๒ ก.ย. ๒๕ – ๑ ต.ค. ๓๓
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมฤทธิ์ ชื่นนิรันดร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๒ เม.ย. ๓๔ – ๒๕ ม.ค. ๔๒
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมฤทธิ์ ชื่นนิรันดร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๖ ม.ค. ๔๒ – ๓๐ ก.ย. ๔๗
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชัย นนทภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๙ ต.ค. ๔๗ – ๑๐ ม.ค. ๕๑
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ สมมูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๑ ม.ค. ๕๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๐
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันท์ แวงวรรณ
ตำแหน่ง : รักษาราชแทนผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน