โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
หมู่ที่ 10 บ้านนาเรียง   ตำบลสามัคคี  อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210
เบอร์โทรศัพท์ -
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายเนาว์ วิเศษศิลป์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมะลิน้อย ภิรมย์มาก
ครู คศ.3

นางรัชนี ระดาไสย
ครู คศ.3

นางละมัย ทองจรัส
ครู คศ.3