โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
หมู่ที่ 10 บ้านนาเรียง   ตำบลสามัคคี  อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210
เบอร์โทรศัพท์ -
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอนันท์ แวงวรรณ
ครู คศ.3

นางสาวดรุณี เทพอาวุธ
ครู คศ.3

นายธนาดล ยุบลไสย
ครู คศ.1