โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
หมู่ที่ 10 บ้านนาเรียง  ตำบลสามัคคี  อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210
เบอร์โทรศัพท์ -
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางนฤมล พงศ์ศาสตร์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางบุญฑริก ชื่นนิรันดร์
ครู คศ.3