โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
หมู่ที่ 10 บ้านนาเรียง  ตำบลสามัคคี  อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210
เบอร์โทรศัพท์ -
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่าเพื่อการศึกษา ในวันที่ 14 เมษายน 2560
ด้วยโรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคมเปิดทำการสอนมาตั้งแต่วันที่  15  มกราคม  2465  มีอายุครบ  95  ปี  ในเดือนมกราคม  2560  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครู  คณะศิษย์เก่า  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและผู้ปกครองนักเรียนทุกคน  ประชุมมีมติให้จัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาขึ้นในวันที่  14  เมษายน  2560  เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญฉลองโรงเรียนอายุครบ  95  ปี  เพื่อจัดหาทุนในการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นพร้อมจัดหาอุปกรณ์ประจำสนามเด็กเล่นเพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาของทางโรงเรียน

ประธานฝ่ายสงฆ์

เจ้าอธิการ  ทองมี  อนุตโร  เจ้าคณะตำบลสามัคคี   พระอภิสิทธิ์  อภินนฺโท  -  รักษาการเจ้าอาวาสวัดอุมังคละนาเรียง    

หลวงพ่อมอน  ปิยวณฺโณ  -  วัดอุมังคละนาเรียง      พระนาสกร  มหานาโม  -  วัดอุมังคละนาเรียง  

กำหนดการ

วันศุกร์ที่  14  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2560  (แรม  3  ค่ำ  เดือน  5)

                                      เวลา  09.00  น.  กีฬาฟุตบอล 4  เส้า ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

                                      เวลา  15.00  น.  รวมองค์ผ้าป่า  แห่องค์ผ้าป่ารอบหมู่บ้าน

                                      เวลา  17.00  น.  ถวายองค์ผ้าป่า  พระสงฆ์อนุโมทนา

                                      เวลา  18.00  น.  พบปะสังสรรค์  นันทนาการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

นายเกียรติศักดิ์  บัวคำโคตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี

ผอ.สัมฤทธิ์  ชื่นนิรันดร์              รองฯศุภชัย  ดอนสามารถ          รองฯสุริยา  ศิริกิจ                   นายทศเศียร  เยาวรุฒ   

นายพิมพา  แก้วปัญญา             นายพรมมา  โสระเสริฐ             นายประดิษฐ์  อุ่นจังหาร           นายสอาด  ธงภักดี       

นายพร  สายโรจน์                  นายจำลอง  พลเรียงโพน

ประธานอุปถัมภ์

คุณพุตธิตา  ยุบลพริ้ง                คุณปณชัย – คุณปราณี  รัตนชีวร                      คุณสงัด – คุณละเอียด  โพธิ์ชัยทอง

ส.อบจ.สุชาดา  แต่งประกอบ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เขตอำเภอร่องคำ

คณะกรรมการฝ่ายฆราวาส

ประธาน

นายถวิล  จำปาไชย  กำนันตำบลสามัคคี  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รองประธาน

นายสุวรรณ  สมมูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม      นายจันทร์  ยุบลชู  รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

นายประยูร  แก้วกาหลง  รองนายก อบต.สามัคคี    นายวันดี  นารัตตุง  รองนายก อบต.สามัคคี          ด.ต.วิชัย  จงชมผา

 

 

กรรมการ

นายสวัสดิ์  ไถวศิลป์  เลขานุการนายก อบต.สามัคคี                     นายอุทัย  คุ้มนาเรียง  ผู้ใหญ่บ้านนาเรียงหมู่  4

นายวิทยา  กมลสาร  ผู้ใหญ่บ้านนาเรียงหมู่  9                          นายคำมี  ยุบลพาส  ผู้ใหญ่บ้านนาเรียงหมู่  10

นายวาสนา  ทวีโชติ  ผู้ใหญ่บ้านนาเรียงหมู่  12                         นายสมเพ็ชร  บุญเวส  สารวัตรกำนัน

นายองค์อาจ  ทวีโชติ  แพทย์ประจำตำบล           นายนภา  โสระเสริฐ  ผปค.หมู่  3           นางมาลี  ปาทะวงค์  ผปค.หมู่  3

นายสุนา  เยาวรุฒ  ผปค.หมู่  4             นางสุภาภรณ์  จันทร์พรมชู  ผปค.หมู่   4            นายวิมล  ดอนลาดลี  ผปค.หมู่  10

นางสุนิศษา  พลเรียงโพน  ผปค.หมู่  9      นายชาญณรงค์  วงค์กาไสย  ผปค.หมู่  10            นายจำเริญ  ขามฝาด  ผปค.หมู่  1

นายมนตรี  สารนาเรียง  ผปค.หมู่  10      นางจิราวรรณ  ยุบลไสย  ผปค.หมู่  12               นายบุญจันทร์  เอกสินธุ์  ผรส.

นายคำจันทร์  หอมบุญมา  ผรส.            นายเด่นพงษ์  หงส์วิไล  ส.อบต.หมู่  3                นายอัมพร  พรมศิริ  ส.อบต.หมู่  3

นายเสร็จ  อันโนนจารย์  ส.อบต.หมู่  4     นายทองมี  อ้นชะฎา  ส.อบต.หมู่  4                  นายวิชัย  โพธิ์ศรีรัตน์  ส.อบต.หมู่  9

นายพงศวัฒน์  กมลเลิศ  ส.อบต.หมู่  9      นายสมศักดิ์  ยุบลพริ้ง  ส.อบต.หมู่  10               นางรุ้งรพา  กมลสาร  ส.อบต.หมู่  10

นายนิพงษ์  หรสิทธิ์  ส.อบต.หมู่  12        นายวีระ  คำภานุช  ส.อบต.หมู่  12        

นายประชิต  แก้วกาหลง  ผู้ใหญ่บ้านโนนศรีสวัสดิ์หมู่  8      นายประยงค์  มะลิงาม  ผู้ใหญ่บ้านทรัพย์เจริญหมู่  11

นายพิชิต  สายโรจน์  ผปค.หมู่  8           นายสมพงษ์  จำปาสาน  ผปค.หมู่  8        น.ส.แพรวพรรณ  ยุบลเลิศ  ผปค.หมู่  8

นายบำเพ็ญ  ชวนชัยลึก  ผปค.หมู่  11      นายสิงห์ทอง  เพ็ชรด่านเหนือ  ผปค.หมู่  11         นายบรรจบ  จอมทะรักษ์  ผรส.

นายทองแดง  อ้นชะฎา  ส.อบต.หมู่  8      นายวิเชียร  บรรณามล  ส.อบต.หมู่  8      นายสวัสดิ์  ศรีคง  รองประธาน อบต.

นายศักดิ์เสรี  ยุบลชู  ส.อบต.หมู่  11        คุณครูสัมพันธ์  ดอนโชติ            คุณครูคันธะมาลา  คามจังหาร    

คุณครูวีรวัฒน์  สิมมาเคน           คุณครูเนาว์  วิเศษศิลป์              คุณครูพีระศักดิ์  เขตผดุง            คุณครูมะลิน้อย  ภิรมย์มาก

คุณครูจุฑาภรณ์  ภูอุ้ม              คุณครูละมัย  ทองจรัส              คุณครูมงกฎทอง  ภิรมย์มาก        คุณครูนฤมล  พงศ์ศาสตร์

คุณครูรัชนี  ระดาไสย               คุณครูบุญฑริก  ชื่นนิรันดร์         คุณครูสมาน  ระดาไสย             คุณครูอนันท์  แวงวรรณ

คุณครูดรุณี  เทพอาวุธ              คุณครูทรงกลด  อรุณปรีย์          คุณครูลัดดา  อารีย์                 คุณครูธนาดล  ยุบลไสย

คุณศรายุทธ  สายโรจน์             น.ส.วิชุดา  หระสิทธิ์                คุณวิมล  พลเรียงโพน

พร้อมด้วยชาวบ้านนาเรียงทั้ง  5  หมู่  บ้านโนนศรีสวัสดิ์หมู่ที่  8  บ้านทรัพย์เจริญหมู่ที่  11

โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2560,00:00   อ่าน 103 ครั้ง