โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
หมู่ที่ 10 บ้านนาเรียง   ตำบลสามัคคี  อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210
เบอร์โทรศัพท์ -
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

                               1. พัฒนาโรงเรียนตามแนวยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการเรียนการสอนและด้านบริหาร

                     2. การจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ การพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่น

                    3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะสู่มาตรฐานวิชาชีพ ก่อให้เกิดขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

                     4. ประสานกับชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาโรงเรียนตามแนวยุทธศาสตร์ ทั้ง   4  ด้าน