โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
หมู่ที่ 10 บ้านนาเรียง   ตำบลสามัคคี  อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210
เบอร์โทรศัพท์ -
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคมนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นความสามารถในการใช้ภาษาและคณิตศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีคุณธรรม

จริยธรรม เน้นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่ความเป็นสากล   บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ

ปรัชญา
เรียนดี  มีจริยธรรม  นำชุมชนพัฒนา