โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
หมู่ที่ 10 บ้านนาเรียง   ตำบลสามัคคี  อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210
เบอร์โทรศัพท์ -
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาโรงเรียนชุมชมชนนาเรียงวิทยาคมตั้งขึ้นเมื่อวันที่  10  มกราคม  2465  มีชื่อเดิมว่า

โรงเรียนประชาบาล  3  วัดบ้านนาเรียง  เปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียนชาย  99  คน  หญิง  92  คน  รวม 191  คน 

มีครู  3  คน  มีนายเสน  เบญจมาศ  เป็นครูใหญ่ 

                .. 2475 สมัยนายสอน จันทะเคลิ้ม เป็นครูใหญ่ ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านสร้างอาคารเรียน

ชั่วคราวขึ้น ณ ที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันและให้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลโพนงาม 3 บ้านนาเรียง ”

                .. 2490 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนนาเรียงวิทยาคมได้ดำเนินการด้านการศึกษาตามหลักสูตร

และนโยบายของรัฐบาล จนเจริญก้าวหน้าตามลำดับ

                .2520 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนชุมชนจึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม  จนถึงปัจจุบัน

                พ.ศ.2554 ได้รับการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน”โรงเรียนดีประจำอำเภอ”

                ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม  เปิดทำการสอน  ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา  จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สามารถจัดการเรียนการสอนจนประสบความสำเร็จหลายๆ  ด้านจนได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้บริหารระดับสูงตลอดมา